RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje zawarte w niniejszej klauzuli informacyjnej dotyczą przetwarzania przez Mirosława Jagochę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mirosław Jagocha EKOMET z siedzibą w Węgrzcach przy ul. Fortecznej 2, zwanego dalej: Administratorem, danych osobowych kontrahentów Administratora w związku z zawieranymi umowami sprzedaży lub dostawy towarów oraz w związku z zawieranymi umowami serwisowymi towarów. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: „RODO”, Administrator informuje, że:

 

  1. Administratorem danych osobowych jest: Mirosław Jagocha, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mirosław Jagocha EKOMET z siedzibą w Węgrzcach przy ul. Fortecznej nr 2, adres e-mail: ekomet@ekomet.com.pl  nr tel.: +48 12 286 39 20

 

  1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celach:

a)       wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą, przed zawarciem umowy (np. przyjmowanie zamówień, obsługa zleceń) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b)      wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze (np. przechowywanie dokumentacji podatkowej) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

c)       wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. marketing bezpośredni lub promocja własnych produktów lub usług, zabezpieczenie lub dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie lub ochrona przed roszczeniami kontrahentów Administratora lub osób trzecich) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

  1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora są: marketing bezpośredni i promocja produktów i usług Administratora; zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń Administratora oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony kontrahentów Administratora.

 

  1. Dane osobowe są przechowywane:

a)      w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby zawarcia lub wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO): przez okres niezbędny do prawidłowego zawarcia lub wykonania umowy;

b)      w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO): przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa;

c)       w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń Administratora lub zabezpieczenia się i ochrony przez Administratora przed roszczeniami ze strony kontrahentów Administratora, tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO): przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń i obrony przed zgłoszonymi roszczeniami;

d)      w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego lub promocji własnych produktów lub usług Administratora, tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO): do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie:

a)      podmiotom, którym Administrator jest zobowiązany przekazywać dane osobowe na podstawie przepisów prawa;

b)      podwykonawcom w celu wykonania umowy;

c)       podmiotom świadczącym usługi transportu lub spedycji w celu wykonania umowy;

d)      podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz Administratora w celu wykonania umowy o obsługę księgową Administratora;

e)      podmiotom świadczącym usługi serwisowe w celu wykonania umowy.

 

  1. Prawo do sprzeciwu:

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w celach i na podstawach wskazanych powyżej. Pani/Pana dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

  1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)      żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b)      żądania sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych;

c)       żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

d)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

e)      przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;

f)       wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

  1. Podanie następujących danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy: imię i nazwisko, NIP, adres siedziby/miejsca zamieszkania, adres korespondencyjny. Podanie innych danych osobowych, tj.: numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, nie jest warunkiem zawarcia lub realizacji Umowy. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych osobowych, które są warunkiem zawarcia umowy, jest brak możliwości zawarcia umowy. Konsekwencją braku podania danych osobowych, które nie są warunkiem zawarcia umowy, jest brak możliwości wykorzystania tych danych osobowych dla celów związanych z ich przetwarzaniem (np. utrudnienie lub uniemożliwienie realizacji umowy, uniemożliwienie przedstawienia ofert marketingowych).

KLAUZULA INFORMACYJNA